Tandhälsorapport

Varje år presenterar tandvårdsenheten en sammanställning över tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län. Rapporten baseras på epidemiologiska uppgifter för barn i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år.

Sammanfattning av tandhälsorapporten 2019
Tandhälsan hos barn och unga i Stockholms län har under en lång tid förbättrats och kan generellt betecknas som mycket god. Andelen 3-åringar med karies är fortfarande liten och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2018.
Andelen 7-åringar som haft kariesskadade tänder ligger på samma nivå som 2018. År 2019 är första året sedan 2015 som tandhälsan hos 7-åringar inte försämrats.
Andelen 13-åringar med kariesskadade tänder har minskat med 1 procentenhet jämfört med 2018.
Även under 2019 kan en fortsatt förbättring av tandhälsan ses hos länets 19-åringar. Jämfört med 2018 har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat med 1 procentenhet. Även medelvärdet för antalet skadade tänder har fortsatt att sjunka i åldersgruppen 19 år.
Andelen 23-åringar med kariesskadade tänder var lägre jämfört med samma årskull vid 19 års ålder. Skälet är troligen att bortfallet var betydligt större vid 23 års ålder än vid 19 års ålder.
Tandhälsan skiljer sig åt mellan länets olika vårdbehovsområden. I vårdbehovs-område 3 och 4 har en större andel barn och ungdomar haft kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2. Störst skillnad mellan vårdbehovsområde 1 och 4 ses vid 7 år.
Skillnaden mellan flickors och pojkars tandhälsa är generellt sett liten.
Samtliga av hälso- och sjukvårdsnämndens uppsatta mål för tandhälsa nås. Detsamma gäller målvärdet för regionfullmäktiges indikator andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor som kopplar till målet för god folkhälsa. Region Stockholm når även två av Världshälsoorganisationen WHO:s tre mål. WHO har som mål för tandhälsan i Europa att 80 procent av 6-åringarna ska vara kariesfria år 2020. Det målet uppnås inte. En delförklaring är att Stockholms län redovisar uppgifter för barn som är ett år äldre, det vill säga 7 år, och att redovisningen då ger ett något sämre resultat vid jämförelse.

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2015

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2016

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2017

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2018

Tandhälsorapport 2019