Tandhälsorapport

Sammanfattning
Tandhälsan hos barn och unga i Stockholms län har under en lång tid förbättrats och kan generellt betecknas som mycket god. Andelen 3-åringar med karies är fortfarande liten och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2019.
Andelen 7-åringar som haft kariesskadade tänder har minskat till 26,6 procent, en förbättring med 1 procentenhet jämfört med 2019. Det är första året sedan 2015 som tandhälsan hos 7-åringar har förbättrats.
Andelen 13-åringar med kariesskadade tänder är oförändrad jämfört med 2019.
Även under 2020 kan en fortsatt förbättring av tandhälsan ses hos länets 19-åringar. Jämfört med 2019 har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat med 1,5 procentenhet. Även andelen med kariesskador på tändernas sidoytor har fortsatt att sjunka i åldersgruppen 19 år. 2020 redovisas en förbättring om drygt 2 procentenheter jämfört med 2019.
Andelen 23-åringar med kariesskadade tänder var oförändrad jämfört med 2019. Även 2020 var andelen undersökta vid 23 års ålder låg jämfört med andra åldersgrupper, 78 procent, men högre än 2019.
Tandhälsan skiljer sig åt mellan länets olika vårdbehovsområden. I vårdbehovs-område 3 och 4 har en större andel barn och ungdomar haft kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2. Störst skillnad mellan vårdbehovsområde 1 och 4 ses vid 7 år.
Skillnaden mellan flickors och pojkars tandhälsa är generellt sett liten.
Samtliga av hälso- och sjukvårdsnämndens uppsatta mål för tandhälsa nås. Detsamma gäller målvärdet för regionfullmäktiges indikator andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor som kopplar till målet för god folkhälsa. Region Stockholm når även två av Världshälsoorganisationen WHO:s tre mål. WHO har som mål för tandhälsan i Europa att andelen 6-åringar med kariesskadade tänder inte ska vara högre än 20 procent 2020. Det målet uppnås inte. En delförklaring är att Stockholms län redovisar uppgifter för barn som är ett år äldre, det vill säga 7 år, och att redovisningen då ger ett något sämre resultat vid jämförelse. Den 1 november övergår den allmänna barn- och ungdomstand-vården till individuella revisionsintervall och efterskottsbetalning. Det innebär att Region Stockholm från och med 2022 kommer att redovisa tandhälso-resultat enligt Socialstyrelsens rapporteringsåldrar 3, 6, 12, 19 och 23 år.
Resultaten i rapporten måste tolkas med viss försiktighet med hänsyn till den pågående covid-19-pandemin. Delar av tandvården inom Region Stockholm utförde under period av 2020 endast akuttandvård. Vårdgivarna fick därför fyra månader in på 2021 för att hinna kalla samtliga barn och ungdomar i obligatorisk ålder, enligt ett beslut i avtalsutskottet. Som epidemiologiska uppgifter räknas dock endast de uppgifter som registrerats under kalenderåret 2020
 Det är möjligt att det urval av patienter som undersökts och rapporterats under 2020 kan ha påverkat resultatet.

 

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2015

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2016

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2017

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2018

Tandhälsorapport 2019