Tandvård

Det övergripande målet för barn och ungdomstandvården är att förebygga såväl munohälsa som tandvårdsrädsla samt att ge varje barn den bästa möjliga behandlingen. Omhändertagandet måste anpassas till barnets utveckling ur både odontologisk, psykisk och fysisk aspekt. Att behandla barn som på grund av en funktionsnedsättning, en svår sjukdom eller en uttalad behandlingsproblematik kräver ett anpassat omhändertagande och kunskap kring metoder som kan överbrygga dessa tillstånd. Detta kräver specialisttandvårdens kunskaper och erfarenheter av barntandvård.