Huvudmän

Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Uppdraget är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Institutionen för odontologi är en av KI:s 22 institutionen. Här utbildas tandläkare och tandhygienister. KI bedriver dessutom specialistutbildningar samt forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Institutionen för odontologi är engagerad i ABC på flera plan, med ämnesspecialitet och odontologisk expertis, strategiskt och organisatoriskt.

Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB (FTV) uppdrag omfattar hela Stockholms län, dvs. strax över två miljoner människor. Folktandvårdens kliniker finns på 65 olika geografiska platser i länet, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Folktandvården tar årligen hand om cirka  400 000 barn och ungdomar. Folktandvården bedriver specialiserad barntandvård vid ett flertal kliniker och tar årligen emot drygt 4 500 remisser från såväl folktandvården som privattandvården. Vid klinikerna får även ett antal barn med funktionsnedsättningar, syndrom och särskilda behov sin revisionstandvård. Personal från klinikerna deltar i flera olika expertteam tillsammans med barnläkare från Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Sachska barnsjukhuset. Totalt finns tre specialistkliniker inriktade på pedodonti i Folktandvårdens regi, klinikerna är strategiskt belägna vid Eastmaninstitutet nära Odenplan, Sollentuna och Södertälje. Folktandvården har avtal med Region Stockholm för att bedriva all typ av specialiserad barn- och ungdomstandvård samt allmäntandvård.

Region Stockholm

Sverige är indelat i ett tjugotal landsting eller regioner med egen beskattningsrätt. Landstingen och regionerna leds av politiska församlingar – fullmäktige – som utses i allmänna val. Under fullmäktige finns ett antal politiskt tillsatta nämnder, varav hälso- och sjukvårdsnämnden är en. Till sin hjälp att styra hälso- och sjukvården har nämnden en tjänstemannaorganisation, hälso- och sjukvårdsförvaltningen där tandvårdsenheten utgör en liten del.

Landstingets vårdverksamhet präglas av ett beställar-/utförarkoncept. Detta innebär att hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, i stor utsträckning omfattas av så kallade vårdval, dvs. att patienten själv väljer vårdleverantör bland vårdgivare (utförare), såväl offentliga som privata. Hälso- och sjuvårdsnämnden/förvaltningen (beställaren) tecknar avtal med dessa vårdleverantörer. Idag råder det fritt vårdval inom all barn- och ungdomstandvård.