Om ABC

Akademiskt barntandvårdscentrum är ett samarbete mellan Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Region Stockholm och ingår i styrelsen för odontologisk forskning (SOF).

Akademiskt barntandvårdscentrum ska genom klinisk forskning, utbildning och vård förbättra munhälsan hos alla länets barn och ungdomar. ABC kommer att ha en viktig roll för att stärka kompetensen inom såväl grundutbildning, specialistutbildning och fortbildning av tandvårdspersonal inom barn- och ungdomstandvård genom att överföra evidensbaserade kliniska metoder till vården.

Akademiskt Barntandvårdscentrum är ett virtuellt centrum förlagt till Eastmaninstitutet inom Folktandvården och Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

ABC har en styrgrupp med en föreståndare som rapporterar till styrelsen för Odontologisk Forskning (SOF). Inom SOF ingår också akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) och respektive föreståndare är adjungerade till SOF:s styrgruppsmöten.

Tandhälsan bland barn och ungdomar förbättras inte längre i samma takt som tidigare. Fortfarande är vissa mål för tandhälsan uppställda av WHO inte nådda. Bland socioekonomiskt svaga grupper ses en försämring av tandhälsan. Det kvarstår att det finns en grupp barn som har sådan tandvårdsrädsla att de har svårt att klara av tandvård. Stockholms län har också en inflyttning av utrikes födda barn och ungdomar med en annan tandvårdstradition. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har konstaterat att det finns stora kunskapsluckor avseende evidensbaserade behandlingar inom barn och ungdomstandvården. Dagens metoder för att förebygga karies i socioekonomiskt svaga grupper är inte effektiva.

Det behövs en kraftsamling för tandhälsan och evidensbaserade metoder i barn och ungdomstandvården. Stockholms län har en unik position för att bidra till detta. I länet bor 592 000 barn och ungdomar under 20 år, databaser finns samlade i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi. Institutionen för odontologi, Folktandvården AB, Karolinska Institutets bidrar med forskningsresurser, och det finns möjligheter till industrisamarbete. ABC är en del i arbetet med att förbättra tandhälsan hos barn och unga i Stockholms län.