Forskning vid ABC

ABC:s forskning delas in i fyra fokusområden:


Kariesutveckling och prevention hos förskolebarn. Bland annat genom aktiv hälsostyrning, fluorbaserade preventionsmetoder samt antibakteriella försvarsfaktorer i saliv, och sambandet mellan genetiska faktorer och kariesutveckling.


Beetendemedicinska projekt, exempelvis utveckling av evidensbaserade psykologiska metoder i tandvården.


Registerstudier, exempelvis epidemiologiska studier som använder registerdata, samt


Klinisk odontologisk behandlingsforskning som syftar till att täcka kunskapsluckor identifierade av SBU.


Bakgrund

ABC ska förmedla kunskap och information om munhälsa hos barn och ungdomar och strävar efter att erkännas som ett nationellt centrum.

I Stockholms län finns flera unika faktorer som möjliggör en satsning på högkvalitativ forskning kring orala sjukdomar hos barn- och ungdomar. Först och främst stora vårdbehov, behov av evidensbaserade metoder, en stor population barn och ungdomar, cirka 592 000 barn under 20 år, databaser samlade i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi, Karolinska Institutets forskningsresurser, Folktandvården AB och privata utförare av barn och ungdomstandvård samt möjligheter till industrisamarbete.

Både Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har kartlagt det vetenskapliga underlaget för barn- och ungdomstandvården. Detta arbete har identifierat ett flertal kunskapsluckor. Dessa omfattar både prevention, diagnostik och behandling av de vanliga orala sjukdomarna hos barn- och ungdom.