Tandhälsorapport

Varje år presenterar tandvårdsenheten en sammanställning över tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län. Rapporten baseras på epidemiologiska uppgifter för barn i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år.

Resultat från 2015-års rapport

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län har under en lång tid förbättrats. Under 2015 kan en förbättring i tandhälsan ses hos alla undersökta åldersgrupper. Värt att notera är att tandhälsan för 3-åringar och framförallt 7-åringar har förbättrats jämfört med den försämring som kunde ses under 2014 och i viss mån 2013. Tandhälsan hos 19-åringar fortsätter att förbättras om än i långsammare takt än föregående år. Störst förbättring i tandhälsa kan emellertid ses hos 13-åringar där tandhälsan har förbättrats med 2,7 procentenheter jämfört med föregående år.

Av WHO:s uppsatta mål för tandhälsa når Stockholms läns landsting alla utom ett. Sedan sex år tillbaka når landstinget målet att den tredjedel av 12-åringarna med sämst tandhälsa (SiC-index) i genomsnitt ska ha färre än 3 skadade tänder. För 2020 är målet att det genomsnittliga antalet skadade tänder för samtliga 12-åringar inte ska överstiga 1,5. Även detta mål når landstinget sedan länge. Landstinget når dock ännu inte målet att andelen 6-åringar med kariesskadade tänder ska vara högst 20 procent 2020. En delförklaring till att WHO:s mål ännu inte uppnåtts är att landstinget redovisar uppgifter för 7-åringar vilket ger ett något sämre resultat. Andelen 7-åringar med kariesskadade tänder uppgick till 25,6 procent 2015.

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2015

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2016