Tandhälsorapport

Varje år presenterar tandvårdsenheten en sammanställning över tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län. Rapporten baseras på epidemiologiska uppgifter för barn i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år.

Resultat från 2018-års rapport

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län har under en lång tid förbättrats och kan generellt betecknas som mycket god. Andelen 3-åringar med karies är fortfarande liten och ligger på en oförändrad nivå sedan 2015. Under flera år i rad ses en tydlig förbättring av tandhälsan hos länets 19-åringar. Förbättringen ses både vad gäller måttet andelen med kariesskadade tänder och medelvärdet för antalet skadade tänder. Samtidigt har 7-åringarnas tandhälsa försämrats något. Denna utveckling är inte unik för Stockholms län utan noteras även i andra län och regioner.
Tandhälsan skiljer sig åt mellan länets olika vårdbehovsområden. I vårdbehovs-område 3 och 4 har en större andel barn och ungdomar kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2. Störst skillnad ses vid 7 år. Skillnaden mellan vårdbehovsområde 1 och 4 har jämfört med 2017 ökat i alla åldersgrupper utom vid 13 år. De geografiska områdena är i sig grupperade efter skillnader i tandhälsa. Ökade skillnader mellan områden kan förklaras av en omläggning av indelningen i vårdbehovsområden som gjordes inför 2018. Från och med 2018 uppdateras samtliga områdens vårdbehovsnivå årligen efter inrapporterade tandhälsouppgifter två år tillbaka i tiden. Fram till 2018 hade områdes-indelningen sett likadan ut sedan den togs i bruk 2003.
Skillnaden mellan flickors och pojkars tandhälsa är liten.
Samtliga av hälso- och sjukvårdsnämndens uppsatta mål för tandhälsa nås. Region Stockholm når även två av Världshälsoorganisationen WHO:s tre mål. WHO har som mål för tandhälsan i Europa att 80 procent av 6-åringarna ska vara kariesfria år 2020. Det målet uppnås inte. En delförklaring är att Stockholms län redovisar uppgifter för barn som är ett år äldre, det vill säga sju år, och att redovisningen då ger ett något sämre resultat vid jämförelse.

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2015

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2016

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2017

Här kan du ladda ner tandhälsorapporten för 2018