Projektkatalog

Forskningsverksamheten är en angelägenhet för Institutionen för odontologi och Folktandvården i samverkan. Folktandvården ska tillsammans med institutionen verka för extern finansiering av forskning och utveckling.

Redan befintliga resurser för forskning koncentreras till ABC.

Inom ABC ska ett praktikbaserat forskningsnätverk bestående av tandvårdsmottagningar inom folktandvård och privattandvård byggas upp för att utreda forskningsfrågor och utbyta kunskap och erfarenheter. Denna struktur förväntas kunna ge möjligheter till stora kliniska behandlingsstudier och kliniska prövningar.

Inom Folktandvården Eastmaninstitutet pågår studier som omfattar barn och ungdomar inom både pedodonti och andra ämnesområden. Etablerade forskningsprojekt inom andra ämnesområden kan erbjudas att ingå i ABC. Flera av dessa har stöd från Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF).

Forskningen koncentreras inom dessa områden:

  • Kariesutveckling och kariesprevention
  • Tandvårdsrädsla
  • Kunskapsluckor
  • Mineraliseringsstörningar
  • Dental erosion
  • Registerstudier

Forskningsprojekt inom respektive område:

Kariesutveckling och kariesprevention

Stop Caries Stockholm 
Kan utökad prevention med fluorlackningar 2 gånger per år från 1 års ålder minska kariesutvecklingen hos barn upp till 3 år?
Maria Anderson

Telefonbaserad hälsovägledning till föräldrar med barn med hög kariesaktivitet 
Hur kan vi förebygga karies i socioekonomiskt svaga familjer?
Ida Brännemo


Tandvårdsrädsla

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi  mot tandvårdsfobi
Hur kan vi utveckla evidensbaserade metoder för behandling av dental fobi, anpassade för barn?
Shervin Shahanavaz

Tandvårdsrädsla hos barn med invandrarbakgrund
Är barn med invandrarbakgrund mer rädda för tandvården än barn utan invandrarbakgrund? Vilka är riskfaktorerna?
Andreas Dahlander


Kunskapsluckor

Praktikbaserat nätverk
Hur kan vi besvara identifierade och prioriterade kunskapsluckor i barn- och ungdomstandvården med hjälp av allmänpraktiker?
Annika Julihn


Mineraliseringsstörningar

Tidig restaurativ rehabilitering vid amelogenesis imperfecta hos barn och ungdomar
Hur kan den protetiska terapin förbättras hos barn och ungdomar med amelogenesis imperfecta. Hur är patienternas upplevelse?
Gunilla Pousette Lundgren

Dentala manifestationer vid osteogenesis imperfecta och effekt av Bisphosfonatbehandling
Vilka är mekanismerna för utveckling av tandslitage hos patienter med OI? Vilken effekt har Bisphosfonatbehandling på tandutvecklingen?
Kristoffer Andersson


Dental erosion

Förekomst av dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm och dess riskfaktorer
Hur vanligt är dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm? Vilka är riskfaktorerna?
Maria Jarkander


Registerstudier

Pre, peri- och postnatala riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn
Hur kan vi identifiera riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn?
Annika Julihn