Projektkatalog

Forskningsverksamheten är en angelägenhet för Institutionen för odontologi och Folktandvården i samverkan. Folktandvården ska tillsammans med institutionen verka för extern finansiering av forskning och utveckling.

Redan befintliga resurser för forskning koncentreras till ABC.

Inom ABC ska ett praktikbaserat forskningsnätverk bestående av tandvårdsmottagningar inom folktandvård och privattandvård byggas upp för att utreda forskningsfrågor och utbyta kunskap och erfarenheter. Denna struktur förväntas kunna ge möjligheter till stora kliniska behandlingsstudier och kliniska prövningar.

Inom Folktandvården Eastmaninstitutet pågår studier som omfattar barn och ungdomar inom både pedodonti och andra ämnesområden. Etablerade forskningsprojekt inom andra ämnesområden kan erbjudas att ingå i ABC. Flera av dessa har stöd från Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF).

Forskningen koncentreras inom dessa områden:

  • Kariesutveckling och kariesprevention
  • Tandvårdsrädsla
  • Kunskapsluckor
  • Mineraliseringsstörningar
  • Dental erosion
  • Registerstudier
  • Trauma

Forskningsprojekt inom respektive område:

Kariesutveckling och kariesprevention

Stop Caries Stockholm 
Kan utökad prevention med fluorlackningar 2 gånger per år från 1 års ålder minska kariesutvecklingen hos barn upp till 3 år?
Maria Anderson och Margaret Grindefjord.

Avslutat projekt med doktorsavhandling.

Telefonbaserad hälsovägledning till föräldrar med barn med hög kariesaktivitet 
Hur kan vi förebygga karies i socioekonomiskt svaga familjer?
Ida Brännemo,Göran Dahllöf, Georgios Tsilnigaridis och Margaret Grindefjord

Rinkebyprojektet

Barnhälsovårdsprogram med utökade hembesök för barn i socioekonomiskt svaga områden i samverkan med tandvården.

Ida Brännemo,Göran Dahllöf, Georgios Tsilnigaridis och Margaret Grindefjord

Tandvård och prevention till barn och ungdomar som senare behandlats under narkos.

Margaret Grindefjord, Jan Person och Georgios Tsilnigaridis

Probiotika och tidig kariesutveckling, RCT-studie, multicenterstudie.

Pamela Hasslöf, Jelena Marinkovic, Lina Grankvist och Margaret Grindefjord

Riktlinjer för behandling av karies i primära bettet.

Margaret Grindefjord.

Avslutat projekt.

Behov av tandvård hos asylsökande barn och ungdomar i södra Stockholm.

Ruby Apas, Agnes Turska, Monica Barr Agholme och Margaret Grindefjord

Avslutat Examensprojekt


Tandvårdsrädsla

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi  mot tandvårdsfobi
Hur kan vi utveckla evidensbaserade metoder för behandling av dental fobi, anpassade för barn?
Shervin Shahanavaz.

Avslutat projekt med doktorsavhandling.

Tandvårdsrädsla hos barn med invandrarbakgrund
Är barn med invandrarbakgrund mer rädda för tandvården än barn utan invandrarbakgrund? Vilka är riskfaktorerna?
Andreas Dahlander.

Avslutat projekt.


Kunskapsluckor

Praktikbaserat nätverk
Hur kan vi besvara identifierade och prioriterade kunskapsluckor i barn- och ungdomstandvården med hjälp av allmänpraktiker?
Annika Julihn

Utvärdering av två olika behandlingsmetoder för behandling av karies i primära molarer, fullständig kariesexavering jämfört med ofullständig kariesexkavering.

Annika Julihn, Margaret Grindefjord och Georgios Tsilnigaridis


Mineraliseringsstörningar

Tidig restaurativ rehabilitering vid amelogenesis imperfecta hos barn och ungdomar
Hur kan den protetiska terapin förbättras hos barn och ungdomar med amelogenesis imperfecta. Hur är patienternas upplevelse?
Gunilla Pousette Lundgren

Dentala manifestationer vid osteogenesis imperfecta och effekt av Bisphosfonatbehandling
Vilka är mekanismerna för utveckling av tandslitage hos patienter med OI? Vilken effekt har Bisphosfonatbehandling på tandutvecklingen?
Kristoffer Andersson.

Avslutat projekt med doktorsavhandling.

Orala manifestationer hos barn diagnostiserade med Mb Chron eller Ulcerös kolit. Ett examensarbete för tandläkarstudenter.

Karin Högkil, Margaret Grindefjord och Karin Garmin


Dental erosion

Förekomst av dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm och dess riskfaktorer
Hur vanligt är dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm? Vilka är riskfaktorerna?
Maria Jarkander


Registerstudier

Pre, peri- och postnatala riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn
Hur kan vi identifiera riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn?
Annika Julihn


Trauma

Behandling av unga traumaskadade tänder med pulpanekros och oavslutad rotutveckling

Alina Wikström, Malin Brundin, och Georgios Tsilnigardis